Biorytmy sú osnovou života. Sú vložené v základe prispôsobovania organizmov a umožňujú súlad živej a neživej prírody, určujú zákonitosti existencie vesmíru a každého z nás. Všetci živí tvorovia na Zemi – rastlinami počnúc a cicavcami končiac – sú podriadení biorytmom, ktoré sa odvíjajú od pravidelných zmien vo vonkajšom prostredí (dĺžky svetelného dňa, kolísanie elektromagnetického poľa Zeme a iných).

Korene znalostí biorytmov siahajú do hlbokej minulosti. Do súčasnosti sa zachovali pojednania Hippokrata a Avicenny, v ktorých sa významná pozornosť venovala zdravému spôsobu života, založenému na pravidelnom striedaní fáz aktivity a odpočinku. Zakladateľom súčasnej školy štúdia biorytmov je profesor Franz Halberg. Významný vklad k štúdiu biorytmov vniesli aj ruskí vedci: I.M. Sečenov, V.I. Vernadský, I.P. Pavlov, ktorý sa domnieval, že „nič ľudský život neovláda toľko, ako rytmus“.

Cyklické zmeny, v závislosti od dennej doby, ovplyvňujú fyziologický stav, intelektuálne schopnosti a dokonca aj náladu človeka. Počas dňa je náš organizmus v zásade naladený na spracovanie nazhromaždených živín, z ktorých čerpá energiu pre aktívnu dennú činnosť. Oproti tomu v noci sa živiny zhromažďujú, prebieha obnova tkanív a delenie buniek. Ako je známe, periodické zmeny sú vlastné nielen človeku, ale aj okolitému prostrediu. Avšak v súčasnom svete sa čím ďalej častejšie biologické rytmy míňajú s reálnymi dennými cyklami (naše životné aktivity prakticky nikdy neladia s reálnym svetelným dnom), čo vedie k rozladeniu činnosti telu vlastných orgánov a systémov. Týmto spôsobom civilizácia zákonite narúša náš prirodzený biologický rytmus.

Chronobiológia je pomerne mladá veda, ktorá sa okrem štúdia vzájomných väzieb biorytmov a ľudského zdravia zaoberá tvorbou postupov a prípravkov na obnovu a harmonizáciu rozladených biorytmov. V súčasnosti sa tento odbor považuje za jeden z najperspektívnejších v preventívnom lekárstve, pretože umožňuje pôsobenie na prvotné príčiny rozvoja mnohých ochorení.

Korporácia «Sibírske zdravie» ako jedna z prvých prakticky realizovala princípy modernej chronobiológie a v spolupráci našich popredných vedcov, špecialistov odboru, vypracovala prvý špecializovaný rad prostriedkov na chronobiologickú korekciu. Prípravky pre chronobiologickú korekciu a metóda jej aplikácie je realizovaná v sadách „Živá bunka“ a „Rytmy zdravia“, patentovo chránených (č. 2317822, prvenstvo datované 23.11.2004).

Harmonizácia, životný súlad činnosti organizmu cestou obnovy prirodzených biorytmov je jednou zo základných zložiek zdravia, základom osnovy našej dlhovekosti.