Myšlienky týchto starovekých liečiteľov dodnes nestratili na aktuálnosti aj pre súčasnú vedeckú obec - existuje lekársky odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním adaptačných mechanizmov ľudského organizmu voči okolitému prostrediu a tiež rozpracováva metódy a prostriedky podporujúce zosilňovanie týchto schopností - nazýva sa adaptačnou medicínou.

Život zastaviť nemožno. Všetko sa neustále mení, aj keď to nie je na pohľad viditeľné: rozvíja sa, zdokonaľuje, pretvára sa... Práve neustála zmena bola základom evolúcie a viedla k tomu, že sa z malej bunky, ktorej príroda kedysi vdýchla život, vyvinul Homo sapiens – Človek múdry, ktorý prežil všetky pozemské katastrofy. Čo človeku a všetkému živému umožnilo prežiť na Zemi? Zrejme to je práve schopnosť živých organizmov prispôsobiť sa vonkajším podmienkam, schopnosť inak zvaná adaptačná; vytváranie nových kvalitatívnych vlastností, umožňujúcich nielen existovať, ale aj rozvíjať sa a reprodukovať. Z toho vyplýva, že práve prispôsobivosť je jednou zo základných vlastností, zaisťujúcich životaschopnosť všetkých pozemských organizmov.

Človek si počas procesu evolúcie nepochybne nielen hľadal, ale aj nachádzal a používal rôzne prírodné látky, ktoré oplývali adaptogénnymi, čiže prispôsobivosť povzbudzujúcimi vlastnosťami. Je známe, že aplikácia adaptogénov (látok, povzbudzujúcich prispôsobivosť) je rozšírená v ľudovom liečiteľstve národov Sibíri, Číny, Altaja, Tibetu a ostatných krajín juhovýchodnej Ázie. Zmienky o používaní adaptogénov je možné nájsť v prastarých lekárskych traktátoch tibetského a indického liečiteľstva. Myšlienky pradávnych liečiteľov nestratili svoju aktuálnosť ani v modernom, súčasnom vedeckom prostredí – existuje lekársky odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom adaptačných schopností človeka v podmienkach vonkajšieho prostredia, ktorý súčasne skúma a spracováva metódy a prípravky, ktoré môžu tieto schopnosti zosilniť – nazýva sa adaptačné lekárstvo.

Adaptačné schopnosti organizmu nestrácajú na aktuálnosti ani v súčasných podmienkach, tak ako sa vedeckotechnický pokrok v každom desaťročí násobí a urýchľuje. Ešte v polovici minulého storočia bolo ťažké predstaviť si možnosť letu do Vesmíru, v súčasnosti sa preberajú možnosti života mimo Zeme… Každý človek, v súvislosti so zdedenými faktormi a životnými podmienkami, má svoju individuálnu „zásobu odolnosti“. Adaptačné možnosti - to je vopred definovaná zásoba rezerv, ktoré sa nepretržite odčerpávajú na udržanie rovnováhy medzi organizmom a prostredím. Každým rokom sa náš život zintenzívňuje a obohacuje, ale hranica odolnosti organizmu, jeho schopnosť adaptácie k podmienkam vonkajšieho prostredia sa často preťaží, prichádza porucha, nasleduje obmedzenie práceschopnosti, únava, časté ochorenia a predčasné starnutie.

Jedinečnou vlastnosťou adaptogénov, preverenou už v dávnej minulosti, je mimoriadne široké spektrum ich účinkov na organizmus, ale konečným cieľom a výsledkom ich pôsobenia je formovanie stavu zvýšenej odolnosti organizmu, nezávisle od pôsobiacich škodlivých faktorov – fyzických, chemických, biologických alebo sociálnych.

Vedecké a inovačné stredisko Korporácie «Sibírske zdravie», v ktorom spolupracujú vedci rôznych špecializácií, aktívne rozvíja a udržuje smer pôsobenia adaptačnej medicíny, s ktorou sú spojené nielen otázky kvalitného bytia v podmienkach súčasnosti, ale aj otázky dlhovekosti. Jedným z najvýznamnejších vedcov, zaoberajúcich sa dlhoročným štúdiom vplyvu adaptogénov na ľudské zdravie, je doktor lekárskych vied Sergej Nikolajevič Udincev, ktorý tvorivým spôsobom s Korporáciou spolupracuje od počiatku jej existencie, od jej založenia. Objavy tohto vedca sú jedinečné, receptúra a technológia výroby produktov na základe adaptogénov rastlinného pôvodu sú úplne originálne, patentovo chránené ruským patentom (č. 2125815, prvenstvo datované 08.07.1997), ocenené mnohými vyznamenaniami na štátnej úrovni.

Adaptačné možnosti organizmu sú jednou z jeho základných schopností a vlastností, na základe ktorých je ľudské zdravie vybudované. A od základu sa odvíja aj pevnosť a krása na ňom budované stavby – nášho zdravia. Najmä z týchto dôvodov v Korporácii «Sibírske zdravie» venujeme veľkú pozornosť základným smerom lekárstva, ku ktorým môžeme smelo radiť aj adaptačnú medicínu.